Wir schaffen Platz für neues! Jetzt 40% Rabatt auf ausgewählte Artikel!
HIER KLICKEN

Mi-Light LED Empfänger RGB/RGBW/CCT 12-24V DC 8-Zonen, 61,64 €
Mi-Light LED Empfänger RGB/RGBW/CCT 12-24V DC 8-Zonen

Kontroler LED MI-LIGTH RGB / RGBW / CCT8-strefowy 12-24V DC MIL-WL5

Kontroler WL5 Mi-Light jest urz?dzeniem uniwersalnym przeznaczonym do wspó?pracy z ta?mami LED. Typ pod??czonej ta?my mo?na ustawi? na kontrolerze ??cz?c si? z nim wcze?niej po przez smartphon (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, DIM). Kontroler pracuje w standardzie 1, 4 i 8-strefowym a pojedyncze kontrolery mog? by? ze sob? równie? grupowane. Kontroler LED WL5 pozwala na p?ynn? regulacj? jasno?ci, koloru ?wiat?a, saturacji oraz temperatury barwowej ?wiat?a bia?ego.

Praca urz?dzenia jest mo?liwa w zakresie 12-24V DC a maksymalna moc nie mo?e przekroczy? 6A na kana? (72W przy instalacji 12V i 144W przy instalacji 24V) oraz 15A mocy ca?kowitej (180W przy instalacji 12V i 360W przy instalacji 24V).

Kontroler LED mo?e by? sterowany za pomoc? pilota lub aplikacji na smartfona (mostek Wi-Fi WL-BOX1 nie jest wymagany). Dodatkowo kontroler pe?ni funkcj? repeatera, co przy zachowaniu 30m odst?pów mi?dzy kolejnymi kontrolerami, pozwala uzyska? niesko?czony zasi?g. Po dokonaniu konfiguracji kontroler ??czy si? z chmur?, a wszelkie ustalone dzia?ania takie jak np. automatyczne wy??czenie ?wiat?a o okre?lonej godzinie mog? odbywa? si? bez obecno?ci urz?dzenia steruj?cego.

Posiada funkcj? autotransmisji (je?li jeden ze sterowników jest w zasi?gu pilota i kolejny sterownik jest w zasi?gu  s?siedniego sterownika - sygna? jest przekazywany automatycznie, co pozwala na stworzenie dowolnie d?ugiego systemu sterowania) oraz autosynchronizacji sygna?u - na ka?dym sterowniku b?dzie wy?wietlany ten sam efekt.

Posiada tak?e 16 programów dynamicznych i jest kompatybilny ze wszystkimi pilotami Milight Miboxer 2,4 GHz.


61,64 €
8 Stück Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 3 Tage **
Stück
Beschreibung

Kontroler LED MI-LIGTH RGB / RGBW / CCT8-strefowy 12-24V DC MIL-WL5

Kontroler WL5 Mi-Light jest urz?dzeniem uniwersalnym przeznaczonym do wspó?pracy z ta?mami LED. Typ pod??czonej ta?my mo?na ustawi? na kontrolerze ??cz?c si? z nim wcze?niej po przez smartphon (RGB+CCT, RGB+W, RGB, CCT, DIM). Kontroler pracuje w standardzie 1, 4 i 8-strefowym a pojedyncze kontrolery mog? by? ze sob? równie? grupowane. Kontroler LED WL5 pozwala na p?ynn? regulacj? jasno?ci, koloru ?wiat?a, saturacji oraz temperatury barwowej ?wiat?a bia?ego.

Praca urz?dzenia jest mo?liwa w zakresie 12-24V DC a maksymalna moc nie mo?e przekroczy? 6A na kana? (72W przy instalacji 12V i 144W przy instalacji 24V) oraz 15A mocy ca?kowitej (180W przy instalacji 12V i 360W przy instalacji 24V).

Kontroler LED mo?e by? sterowany za pomoc? pilota lub aplikacji na smartfona (mostek Wi-Fi WL-BOX1 nie jest wymagany). Dodatkowo kontroler pe?ni funkcj? repeatera, co przy zachowaniu 30m odst?pów mi?dzy kolejnymi kontrolerami, pozwala uzyska? niesko?czony zasi?g. Po dokonaniu konfiguracji kontroler ??czy si? z chmur?, a wszelkie ustalone dzia?ania takie jak np. automatyczne wy??czenie ?wiat?a o okre?lonej godzinie mog? odbywa? si? bez obecno?ci urz?dzenia steruj?cego.

Posiada funkcj? autotransmisji (je?li jeden ze sterowników jest w zasi?gu pilota i kolejny sterownik jest w zasi?gu  s?siedniego sterownika - sygna? jest przekazywany automatycznie, co pozwala na stworzenie dowolnie d?ugiego systemu sterowania) oraz autosynchronizacji sygna?u - na ka?dym sterowniku b?dzie wy?wietlany ten sam efekt.

Posiada tak?e 16 programów dynamicznych i jest kompatybilny ze wszystkimi pilotami Milight Miboxer 2,4 GHz.

Loading ...