Wir schaffen Platz für neues! Jetzt 40% Rabatt auf ausgewählte Artikel!
HIER KLICKEN

Netzteil LED FTPC150V12-S 11A 132W, 119,45 €
Netzteil LED FTPC150V12-S 11A 132W

NOWO?? zasilacz FTPC150V12-S


Seria zasilaczy POS powsta?a jako odpowied? na wzrastaj?ce zapotrzebowanie silnie rozwijaj?cej si? bran?y o?wietlenia LED. Wybór zastosowanych w produkcji komponentów zosta? podporz?dkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szerok? gam? ?róde? ?wiat?a LED. Zasilacz spe?nia najwy?sze normy jako?ciowe gwarantuj?c stabiln? i niezawodn? wspó?prac? jako podzespó? w uk?adach o?wietlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane s? w wielu wariantach, aby zaspokoi? zró?nicowane zapotrzebowanie. Ró?ni? si? mi?dzy sob? moc? wyj?ciow?, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzi?ki swoim niewielkim wymiarom s? idealnym rozwi?zaniem do zasilania o?wietlenia LED w meblach, wn?kach i wsz?dzie tam gdzie jest ograniczona przestrze?.

Pozosta?e zalety zasilaczy POS FTPC:

 • przystosowany do instalacji bezpo?rednio na drewnie
 • ch?odzenie swobodnym obiegiem powietrza
 • zgodno?? z normami bezpiecze?stwa o?wietlenia na ca?ym ?wiecie
 • zabudowane gniazda zasilania
 • II klasa izolacji

 

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

 • Model: FTPC150V12-S
 • Wymiary: 323 x 30 x 22mm

WYJ?CIE

 • Napi?cie znamionowe 12V 
 • Pr?d znamionowy 11A  
 • Moc znamionowa 132W

 

Zasilacze POS spe?niaj? najwy?sze wymogi Unii Europejskiej dotycz?ce kompatybilno?ci elektromagnetycznej (EMC). Posiadaj? certyfikaty CE oraz RoHS.


119,45 €
1 pcs. Auf Lager
Lieferzeit: 2 - 3 Tage **
Nur noch 1 verfügbar
pcs.
Beschreibung

NOWO?? zasilacz FTPC150V12-S


Seria zasilaczy POS powsta?a jako odpowied? na wzrastaj?ce zapotrzebowanie silnie rozwijaj?cej si? bran?y o?wietlenia LED. Wybór zastosowanych w produkcji komponentów zosta? podporz?dkowany wysokim wymaganiom stawianym przez szerok? gam? ?róde? ?wiat?a LED. Zasilacz spe?nia najwy?sze normy jako?ciowe gwarantuj?c stabiln? i niezawodn? wspó?prac? jako podzespó? w uk?adach o?wietlenia diodowego.

Zasilacze POS produkowane s? w wielu wariantach, aby zaspokoi? zró?nicowane zapotrzebowanie. Ró?ni? si? mi?dzy sob? moc? wyj?ciow?, zastosowaniem oraz wymiarami.

Dzi?ki swoim niewielkim wymiarom s? idealnym rozwi?zaniem do zasilania o?wietlenia LED w meblach, wn?kach i wsz?dzie tam gdzie jest ograniczona przestrze?.

Pozosta?e zalety zasilaczy POS FTPC:

 • przystosowany do instalacji bezpo?rednio na drewnie
 • ch?odzenie swobodnym obiegiem powietrza
 • zgodno?? z normami bezpiecze?stwa o?wietlenia na ca?ym ?wiecie
 • zabudowane gniazda zasilania
 • II klasa izolacji

 

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

 • Model: FTPC150V12-S
 • Wymiary: 323 x 30 x 22mm

WYJ?CIE

 • Napi?cie znamionowe 12V 
 • Pr?d znamionowy 11A  
 • Moc znamionowa 132W

 

Zasilacze POS spe?niaj? najwy?sze wymogi Unii Europejskiej dotycz?ce kompatybilno?ci elektromagnetycznej (EMC). Posiadaj? certyfikaty CE oraz RoHS.

Loading ...